За БДББ

Българското дружество по белодробни болести е неправителствено, нестопанско сдружение с идеална цел на лекари и други медицински лица, които упражняват практическа, научно-изследователска, преподавателска и друга професионална дейност в областта на белодробните болести, които приемат Устава, отговарят на условията за членство и са декларирали свободната си воля за участие.

Целите на БДББ са:

– да съдейства за развитието на пулмологията и фтизиатрията, науката и практиката в страната, повишване професионалната квалификация на специалистите и лекарите, обобщаване и популяризиране на постиженията в пулмологията и фтизиатрията;

– да съдейства за тяхното професионално развитие, специализиране и усъвършенстване;

– да съдейства за запознаването, разпространяването, внедряването и развитието на съвременните постижения в областта на профилактиката, диагностиката и лечението на белодробните болести;

–  да съдейства за развитието на научните изследвания в тази област;

– да предлага на МЗ, Висшите медицински институти и Университети, и други институции в страната становища относно проблемите, свързани с лечението на белодробните болести  и. диагностиката им;

– да провежда информационна, пропагандна и друга дейност за популяризиране на целите на сдружението;

– да осъществява международни контакти и международно сътрудничество със сродни организации;

– да представлява интересите на членовете си, където е необходимо;

– да организира самостоятелно или в сътрудничество с други организации конгреси, конференции, симпозиуми и други подобни мероприятия, третиращи проблеми на науката и практиката;

– да провежда информационна, пропагандна и друга дейност за популяризиране на способите за ранна диагностика на тези болести сред широк кръг медицински и немедицински лица, както и да съдейства за провеждане на ранна масова профилактика;