12 април 2017

Алфа-1 антитрипсин MZ генотипа се свързва с наличието на ХОББ

Анализирани са 8271 човека с MZ генотип. Сред тях се е наблюдавало значимо намалена белодробна функция и рентгенологични данни за емфизем в сравнение с контроли без наличието на Z носителство. Проучването показва, че от MZ хетерозиготите пушачите са с повишен риск от развитие на ХОББ и обструктивен тип нарушения във функцията на белия дроб в сравнение с хора без носителство на Z алела независимо от расата. Данните от проучването са в подкрепа на това в разкриването на Z носителство да се включват и афро-американците въпреки, че тежкия А1АТ дефицит е изключително рядък при тях.

 

Източник: Foreman M, Wilson C, DeMeo D. Alpha-1 Antitrypsin PI MZ Genotype Is Associated with COPD in Two Racial Groups. Ann Am Thorac Soc. 2017 Apr 5. doi: 10.1513/AnnalsATS.201611-838OC. [Epub ahead of print]

 

Превод: Николай Кючуков