28 септември 2016

Ацетаминофен vs Ибупрофен при малки деца с умерена, персистираща астма

В някои проучвания се предполага връзка между честия прием на ацетаминофен и усложненията, свързани с астмата сред малки деца.

Проведено в мулти-центрично, проспективно, рандомизирано, двойно сляпо, паралелно проучване с участието на 300 деца (възраст 12-59 месеца) с умерена, персистираща астма. Пациентите били разделени в две групи: с прием на ацетаминофен или ибупрофен при температура или болка. Проследени са в рамките на 48 седмици, като една от първичните цели е броя на екзацербациите, които изискват лечение със системни кортикостероиди. Не били установени сигнификантни разлики в броя на екзацербациите в двете групи, нито върху употребата на облекчаващия инхалатор, посещенията при здравен специалист или тежките усложнения. Проучването не потвърждава, че употребата на ацетаминофен води до по-чести астатични пристъпи или по-лош контрол върху заболяването сравнено с деца, приемащи ибупрофен.

 

Източник: W.J. Sheehan, D.T. Mauger et al. Acetaminophen versus Ibuprofen in Young Children with Mild Persistent Asthma N Engl J Med 2016; 375 : 619-30. DOI: 10.1056/NEJMoa1515990

 

Превод: Златина Иванова