07 ноември 2013

Емфизем, диагностициран с КТ и прогнозата за белодробната обструкция: ретроспективно проучване

Цел: Емфизем, доказан с КТ се свързва с лоша прогноза при пациенти с ХОББ. Клиничното му значение за прогнозата при пациенти с астма с хронична белодробна обструкция (ХБО), не е достатъчно проучена. В настоящето изследване се сравни смърността и прогностичните фактори при пациенти с ХОББ и астма, с ХБО, на базата на наличието или липсата на емфизем, доказан с КАТ.

Дизайн на проучването: Ретроспективно кохортно проучване.

Източник на данните: Специализирана клиника по белодробни болести, Сайтама, Япония.

Пациенти: Проучени са 1272 пациенти на възраст над 40 години, с ХБО за периода януари 2000г – декември 2011г. За ХБО се прие ФЕО1/ФВК< 0.7 на фона на прием на бронходилататори за периода на проследяване.

Предварителни данни и допълнителни изчисления: Проследяването се прекратява в случаите на смърт на пациентите или заболяване от ХОББ/астма при пациенти с ХБО. Сравни се смърността и прогностичните фактори при пациенти с ХОББ и астма от подгрупите с и без емфизем, доказан с КАТ.

Резултати: Пациентите с ХОББ и емфизем са 517 (40.6%), с ХОББ и без емфизем са 104 (8.2%), с астма и емфизем са 178 (13.9%), с астма и без емфизем са 169 (13.3%), с други респираторни заболявания и емфизем 128

(10.1%), с други респираторни заболявания и без емфизем 176 (13.8%). Пациентите с астма и без емфизем имат най-добра прогноза, следвани от тези с астма и емфизем, ХОББ без емфизем, ХОББ с емфизем. Всяка от подгрупите има отделен прогностичен фактор. Наличието на емфизем е независим рисков фактор за de novo възникване на белодробен карцином, сред пациентите с ХБО.

Заключение: Пациенти с астма и ХБО имат по-добра прогноза от пациентите с ХОББ. Наличието на емфизем, доказан с КТ определя лоша прогноза при пациенти с ХОББ и астма с ХБО.

Kurashima K, Fukuda C, Nakamoto K и сътр.

BMJ Open 2013;3:e003541. doi:10.1136/bmjopen-2013-003541

Превод: Д-р Златина Иванова