23 ноември 2013

Инхалаторни кортикостероиди при ХОББ и риска за тежка пневмония

Въведение: Известно е, че инхалаторните кортикостероиди (ИКС) са свързани с повишен риск от развитие на пневмония при пациенти с хронична обструктивна белодробна болест. Не е ясно, дали риска е еднакъв при различните ИКС, в частност флутиказон и будезонид и дали зависи от дневната доза и периода на употреба.

Методи: Проучени са пациенти с ХОББ, лекувани през периода 1990г.-2005г. Пациентите са проследени до 2007г. или до настъпване на сериозно събитие (хоспитализация/смърт поради пневмония). Анализът е извършен на серия от случаи-контроли.

Резултати: Обхванати са 163 514 пациенти, от които 20 344 имат тежка пневмония за  5.4 години проследяване  (IR 2.4 човеко-години). Настоящата употреба на ИКС се свързва с 69% по-висока честота на тежките пневмонии (RR 1.69; 95% CI 1.63-1.75). Рискът се запазва при дългогодишна употреба на ИКС и леко се понижава след преустановяване приема на ИКС и изчезва 6 месеца след спирането му (RR 1.08;

95% CI 0.99-1.17). Честотата на тежките пневмонии: е по-висока при приема на флутиказон (RR 2.01; 95% CI 1.93-2.10); зависи от дневните дози; по-ниска е при приема на будезонид (RR 1.17; 95% CI 1.09-1.26).

Заключение: Приемът на ИКС при пациенти с ХОББ повишава риска от развитие на тежки пневмониии. Рискът е дозо-зависим и повишен при приема на флутиказон. Резултатите в настоящата разработка се доказват и от други рандомизирани проучвания.

Suissa S, Patenaude V, Lapi F и сътр.

Thorax 2013;68: 1029–1036.

Превод: Д-р Златина Иванова