21 април 2020

Клинична характеристика на Covid-19 в Ню Йорк

Характеризирани са 393 последователни случая (от 5 до 27 март) на Covid-19 инфекция в 2 болници в Манхатън, като за диагностиката е използвана PCR методика. Средната възраст на пациентите е била 62 години, като мъжете са били 60.6%. При 130 от пациентите се е наложило използването на инвазивна механична вентилация, като от тях екстубирани към днешна дата са 43 пациента. От всички пациенти 40 са починали (10.2%) и 260 (66.2%) са били изписани. Пациентите нуждаещи се от механична вентилация са предимно мъже с обезитет и отклонения от биохимичните показатели по отношение на чернодробната функция и инфламаторните маркери (феритин, d-димер, CRP, прокалцитонин). От пациентите лекувани с механична вентилация 40 (30.8%) не са се нуждаели от кислородотерапия през първите часове от постъпването им в спешно отделение. При пациентите на механична вентилация по-често се е налагало лечение с вазопресорни медикаменти и са наблюдавани усложнения като аритмии и бъбречни увреди.

По отношение на основните клинични симптоми анализираната група има сходна характеристика като докладваните пациенти в Китай, като се различава по отношение на по-честите гастроинтестиналните оплаквания. Прави впечатление големия дял на пациенти нуждаещи се от механична вентилация спрямо кохортата в Китай. Авторите смятат, че възможни причини са по-тежко болните пациенти (тестването в САЩ е лимитирано до пациенти с изразена клинична симптоматика) и стратегията за ранна интубация. Голямата нужда от прилагането на механична вентилация сред тези пациенти води до бързо изчерпване на медицинските ресурси.

 

Превод: Николай Кючуков

 

Източник: NEJM April 17, 2020 DOI: 10.1056/NEJMc2010419