14 ноември 2016

Неинвазивна вентилация при заболявания на гръдната стена и невромускулни заболявания

Невромускулните заболявания и тези на гръдната стена оформят заедно важна група от състояния водещи до развитието на хронична вентилаторна недостатъчност. При засягане на булбарните функции трахеостомията може да е неизбежна, но в другите случаи използването на неинвазивна вентилация (NIV) е препоръчително. Обикновено първи избор са техниките използващи вентилация с позитивно налягане в дихателните пътища. Липсват рандомизирани-контролирани проучвания по отношение показанията за стартиране на NIV. Пациентите имащи полза от прилагането на NIV са обикновено тези със симптоми за наличието на нощна хиповентилация или десностранна сърдечна недостатъчност при наличието на повишени нива на CO2 в артериалната кръв. Няма доказателства за ползите от прилагането на „профилактична“ подпомагаща вентилация преди появата на вентилаторна недостатъчност. Необходима е внимателна оценка на критериите преди започването на лечение с NIV при пациенти с невромускулни заболявания. Проведените досега проучвания съобщават за подобряване качеството на живот, физическата активност и хемодинамиката, както и нормализирането на кръвните газове. Преживяемостта при пациенти със заболявания на гръдната стена е около 90% за първата година и достига до 80% за 5 годишен период на проследяване. Сходни са данните при непрогресиращите невромускулни заболявания. При прогресиращите заболявания с булбарно засягане преживяемостта е по-малка дори и при адектавна NIV.

 

Източник: Shneerson JM, Simonds AK. Noninvasive ventilation for chest wall and neuromuscular disorders. Eur Respir J. 2002 Aug;20(2):480-7.

 

Превод: Николай Кючуков