25 март 2018

Рискови фактори свързани с постоперативни белодробни усложнения при пациенти с астма и ХОББ.

В проучването са били включени общо 346 пациенти (257 с астма и 89 с ХОББ) като успожнения от страна на дихателната система са наблюдавани при 22 от астматиците и 7 от пациентите с ХОББ. Авторите откриват корелация между риска от постоперативни белодробни усложнения и експозицията на тютюнопушене и тежестта на астмата при пациентите с астма. При пациентите с ХОББ постоперативния риск корелира с възрастта, интервенциите в горния етаж на корема и продължителността на манипулацията. Адекватното инхалаторно лечение при пациентите с еозинофилна астма и въвеждането на лечение за ХОББ сред пациентите би могло да намали постоперативните усложнения свързани с дихателната система.

 

 

Източник: Takanori Numata,corresponding author Katsutoshi Nakayama, Satoko Fujii. Risk Factors of Postoperative Pulmonary Complications in Patients With Asthma and COPD. BMC Pulm Med. 2018; 18: 4. Published online 2018 Jan 9. doi: 10.1186/s12890-017-0570-8

 

Превод: Николай Кючуков