01 декември 2009

Торакална медицина – Том I 2009 брой 2

Скъпи колеги,

Торакална медицина - том I, бр. 2Пред вас е джобният вариант на Международните стандарти за грижи при туберкулоза. Този документ с изключително значение бе публикуван през 2006 г. в навечерието на Световния ден за борба с туберкулозата и разпространението му е една от задачите на специалистите, ангажирани с контрола на туберкулозната пандемия. Международните стандарти за грижи при туберкулоза са разработени от Tuberculosis Coalition for Technical Assistance (Туберкулозна коалиция за техническа помощ), която включва Dutch Tuberculosis Foundation (Холандска туберкулозна фондация), International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (Международен съюз за борба с туберкулозата и белодробните болести), U.S. Centers for Disease Control and Prevention (Американските центрове за контрол и превенция на болестите), WHO (СЗО) и American Thoracic Society (Американско торакално общество, АТО).
Създаването на стандартите е финасирано от United States Agency for International Development (Американска агенция за международно развитие), а комитетът, съставен от 28 члена от 14 държави, е ръководен от Mario Raviglione (СЗО) и Phillip Hopewell (АТО). Веднага след обнародването им, Международните стандарти са одобрени и възприети от Европейското респираторно общество (ERS).

Международните стандарти за грижи при туберкулоза:
• Важат за всички ангажирани в борбата с туберкулозата, независимо от това в какъв сектор работят.
• Отнасят се за пациенти от всяка възраст, всякаква форма, положителни и отрицателни на директна микроскопия, резистентни и мултирезистентни, комбинирани с НIV.
• Поставят акцент върху факта, че всички ангажирани с туберкулозата поемат обществени функции, които изискват високо ниво на отговорност както към обществото, така и към пациента.

Международните стандарти за грижи при туберкулоза са в синхрон с всички съществуващи и одобрени международни препоръки и са предвидени да допълват локалните и национални програми за борба с болестта.

Изтеглете в PDF

Съдържание

МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ГРИЖИ ПРИ ТУБЕРКУЛОЗАТА

ДИАГНОЗА И ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИТЕ ВАСКУЛИТИ

С. Найденска, М. Енчева, К. Костов

БЕЛОДРОБНА ТУБЕРКУЛОЗА СЛЕД БЪБРЕЧНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

В. Пенчева, О. Георгиев, Д. Петрова

СОЛКОСЕРИЛ ПРИ ЛЕЗИИ НА ТРАХЕОБРОНХИАЛНОТО ДЪРВО

Д. Костадинов, П. Петкова, Вл. Джамбазов, Св. Алексиев, М. Стенева

ОТНОШЕНИЕ НА ПРИДОБИТИ И ВРОДЕНИ ТРОМБОФИЛИЧНИ ФАКТОРИ КЪМ РИСКА ОТ РАЗВИТИЕ НА БЕЛОДРОБЕН ТРОМБО- ЕМБОЛИЗЪМ И ДЪЛОБОКА ВЕНОЗНА ТРОМБОЗА

П. Иванов, Р. Комса – Пенкова, Цв. Луканов, Я. Иванов, О. Матков

СРЕДЕН ГОДИШЕН СПАД НА ФЕО1 ПРИ ПАЦИЕНТИ С ТЕЖКА И

МНОГО ТЕЖКА ХРОНИЧНА ОБСТРУКТИВНА БЕЛОДРОБНА БОЛЕСТ ЛЕКУВАНИ С ИНХАЛАТОРНИ КОРТИКОСТЕРОИДИ

П. Павлов, Я. Иванов, П. Глоговска, Ц. Попова, Е. Борисова, В. Ножаров, Л. Монева, А. Велкова

ПЛЕВРАЛЕН NT-proBNP И АЛБУМИНОВ ГРАДИЕНТ ПРИ ПАЦИЕН- ТИ С ЕКСУДАТИВЕН ПЛЕВРАЛЕН ИЗЛИВ И ПРЕДШЕСТВАЩА ДИУРЕТИЧНА ТЕРАПИЯ

М. Енчева, К. Костов, Д. Калев, З. Рамшева

ТЕМПЕРАТУРА НА ИЗДИШАНИЯ ВЪЗДУХ – НОВ МАРКЕР ЗА ОЦЕНКА НА ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА

Т. Кралимаркова, В. Димитров, Т. Попов

ЕЛОДРОБЕН ЕПИТЕЛОИДЕН ХЕМАНГИОЕНДОТЕЛИОМ КАТО ПРИЧИНА ЗА СИНДРОМ НА СРЕДНИЯ ДЯЛ

В. Юрукова, Ст. Иванов, Я. Славова, Д. Костадинов, Д. Петров, Ас. Златев

18-ти КОНГРЕС ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ НА ERS, BИЕНА, АВСТРИЯ, 12 – 16 Септември 2009

ТРЕТИ КОНГРЕС НА БДББ, ПЛОВДИВ, Юни, 2010

КАЛЕНДАР

CONTENTS

INTERNATIONAL STANDARDS FOR TUBERCULOSIS CARE
THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF PULMONARY VASCULITIS

S. Naidenska, M. Encheva, K. Kostov

PULMONARY TUBERCULOSIS AFTER RENAL TRANSPLANTATION

V. Pencheva, O. Georgiev, D. Petrova

SOLCOSERYL IN LESIONS OF THE TRACHEOBRONCHIAL TREE

D. Kostadinov, P. Petkova, Vl. Djambazov, Sv. Aleksiev, М. Steneva

INTERACTION BETWEEN ACQUIRED AND INHERITED THROMBOPHILIC FACTORS AND THE RISK FOR DEVELOPMENT OF PULMONARY EMBOLISM AND DEEP VENOUS THROMBOSIS

P. Ivanov, R. Komsa – Penkova, Tsv. Lukanov, Y. Ivanov, O. Matkov

MEAN ANNUAL DECLINE OF FEV1 IN PATIENTS WITH SEVERE AND VERY SEVERE COPD TREATED WITH INHALED STEROIDS

P. Pavlov, Y. Ivanov, P. Glogovska, Ts. Popova, E. Borisova, V. Nozharov, L. Moneva, A. Velkova

PLEURAL NT-proBNP AND ALBUMIN GRADIENT IN PATIENTS WITH EXUDATIVE PLEURALl EFFUSION AND PREVIOUS DIURETIC THERAPY

M. Encheva, K. Kostov, D. Kalev, Z. Ramsheva

EXHALED BREATH TEMPERATURE – A NEW MARKER FOR ASSESSMENT OF AIRWAY INFLAMMATION

T. Kralimarkova, V. Dimitrov, T. Popov

PULMONARY EPITHELOID HEMANGIOENDOTHELIOMA AS A REASON FOR SYNDROME OF THE MIDDLE LOBE

V. Urukova, St. Ivanov, Y. Slavova, D. Kostadinov, D. Petrov, As. Zlatev

18TH ANNUAL CONGRESS OF EUROPEAN RESPIRATOY SOCIETY, VIENNA, AUSTRIA, 12 – 16 Sept, 2009

THIRD CONGRESS OF THE BULGARIAN SOCIETY OF PULMONARY DISEASES, PLOVDIV, June, 2010

MEETING CALENDAR