22 февруари 2017

Торакална медицина – Том VIII 2016 Брой 2

TM16-2Белодробната емболия (БТЕ) има неспецифична и трудна за разпознаване клинична картина. В клиничната практика през последните 15 години се утвърдиха диагностични алгоритми, чието спазване намалява пропуските в диагнозата. Изследването на D-dimer e задължителен елемент от тези алгоритми. Негативният D-dimer има почти 100% отрицателна предвиждаща сила за отхвърляне на белодробната емболия, но положителната му предиктивна сила е малка. Стойностите на D-dimer могат д аслужат още за прогнозиране на тромботичния товар, з аопределяне на тежестта и риска на емболията, продължителността на антикоагулантната терапия, и риска от рецидив след спиране на лечението.

Изтегли оттук

СЪДЪРЖАНИЕ

РОЛЯТА НА D-DIMER В ДИАГНОЗАТА НА БЕЛОДРОБНАТА ЕМБОЛИЯ Н. Стоева

Цитиране като:

Стоева Н. Ролята на D-dimer в диагнозата на белодробната емболия. Торакална медицина 2016;8(2):8-17.

Сваляне на статията: TM2016;8-2_8-17

БРОНХИЕКТАЗИИ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ – АКТУАЛНИ АСПЕКТИ

П. Переновска, И. Николов

Цитиране като:

Переновска П, Николов И. Бронхиектазии в детска възраст – актуални аспекти. Торакална медицина 2016;8(2):18-27.

Сваляне на статията: TM2016;8-2_18-27

ВЛИЯНИЕ НА ЧЕСТИТЕ ЕКЗАЦЕРБАЦИИ ВЪРХУ ПРОТИЧАНЕТО НА ХОББ В. Костадинова, Й. Радков, Т. Стоева, Д. Митева

Цитиране като:

Костадинова В, Радков Й, Стоева Т, Митева Д. Влияние на честите екзацербации върху протичането на ХОББ. Торакална медицина 2016;8(2):28-37.

Сваляне на статията: TM2016;8-2_28-37

РОЛЯТА НА ПРОКАЛЦИТОНИН В ДИАГНОСТИКАТА И ПРОГНОЗАТА НА ПНЕВМОНИЯ ПРИДОБИТА В ОБЩЕСТВОТО

Д. Митева, Й. Радков, Л. Иванова, Т. Червенков, B. Костадинова

Цитиране като:

Митева Д, Радков Й, Иванова Л, Червенков Т, Костадинова В. Ролята на прокалцитонин в диагностиката и прогнозата на пневмония придобита в обществото. Торакална медицина 2016;8(2):38-47.

Сваляне на статията: TM2016;8-2_38-47

ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ЧЕРНОДРОБНА ЦИРОЗА

Д. В. Петрова, И. Банкова, Р. Црънчева, Н. Станчев, В. Пенчева, Д. Милетиева, Д. С. Петрова, О. Георгиев, Н. Петрова, Д. Стоянов, М. Станчева, Р. Каракашева

Цитиране като:

Петрова ДВ, Банкова И, Црънчева Р, Станчев Н, Пенчева В, Милетиева Д, Петрова ДС, Георгиев О, Петрова Н, Стоянов Д, Станчева М, Каракашева Р. Захарен диабет при пациенти с чернодробна цироза. Торакална медицина 2016;8(2):48-63.

Сваляне на статията: TM2016;8-2_48-63

ЕДИНЪ СЛУЧАЙ ОТЪ ABSCESSUS INTERLOBARIS, ИЗЛЕКУВАНЪ СЪ КОМБИНИРАНА, НЕСПЕЦИФИЧНА, БУДИТЕЛНА ТЕРАПИЯ Д-ръ М. Станковъ

CONTENTS

THE ROLE OF D-DIMER IN THE DIAGNOSIS OF PULMONARY EMBOLISM N. Stoeva

Cite this as:

Stoeva N. The role of D-dimer in the diagnosis of pulmonary embolism. Thoracic Medicine 2016;8(2):8-17.

Download the article: TM2016;8-2_8-17

BRONCHIECTASIS IN CHILDHOOD – CURRENT ASPECTS

Perenovska, I. Nikolov

Cite this as:

Perenovska P, Nikolov I. Bronchiectasis in childhood – current aspects. Thoracic Medicine 2016;8(2):18-27.

Download the article: TM2016;8-2_18-27

IMPACT OF FREQUENT EXACERBATIONS ON THE COURSE OF COPD

Kostadinova, Y. Radkov, T. Stoeva, D. Miteva

Cite this as:

Kostadinova V, Radkov Y, Stoeva T, Miteva D. Impact of frequent exacerbations on the course of COPD. Thoracic Medicine 2016;8(2):28-37.

Download the article: TM2016;8-2_28-37

ROLE OF PROCALCITONIN IN THE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA D. Miteva, Y. Radkov, L. Ivanova, T. Chervenkov, V. Kostadinova

Cite this as:

Miteva D, Radkov Y, Ivanova L, Chervenkov T, Kostadinova V. Role of procalcitonin in the diagnosis and prognosis of community-acquired pneumonia. Thoracic Medicine 2016;8(2):38-47.

Download the article: TM2016;8-2_38-47

DIABETES MELLITUS IN PATIENTS WITH LIVER CIRRHOSIS

V. Petrova, Iv. Bankova, R. Tsrancheva, N. Stanchev, V. Pencheva, D. Miletieva, D. S. Petrova, O. Georgiev, N. Petrova, D. Stoyanov, M. Stancheva, R. Karakasheva

Cite this as:

Petrova DV,Bankova Iv, Tsrancheva R, Stanchev N, Pencheva V, Miletieva D, Petrova DS, Georgiev O, Petrova N, Stoyanov D, Stancheva M, Karakasheva R. Diabetes mellitus in patients with liver cirrhosis. Thoracic Medicine 2016;8(2):48-63.

Download the article: TM2016;8-2_48-63

A CASE OF ABSCESSUS INTERLOBARIS CURED WITH COMBINED, UNSPECIFIC, PROPULSIVE THERAPY Dr M. Stankov