18 юли 2018

Употребата на комбинацията Будезонид-Формотерол при нужда при лека астма.

При пациенти с лека астма употребата на инхалаторен КС при нужда плюс бързо действащ β2-агонист може да бъде алтернатива на конвенционалните стратегии за лечение.

Проведено е 52-седмично, двойно-сляпо проучване, включващо пациенти на 12 или повече години с лека астма. Пациентите са разпределени на случаен принцип към един от трите режима: два пъти дневно плацебо плюс тербуталин  (0.5 mg), използван при нужда (група с тербуталин), два пъти дневно плацебо плюс  будезонид-формотерол (200 μg будезонид и 6 μg формотерол), използван при нужда (група с будезонид-формотерол) или два пъти дневно будезонид (200 μg) плюс тербуталин, използван при нужда (група на поддържаща терапия с будезонид). Основната цел е да се изследва предимството  на употребата на будезонид-формотерол при нужда спрямо тербуталин при нужда по отношение на електронно регистрираните седмици с добре контролирана астма.

По отношение на средния процент седмици с добре контролирана астма при един пациент, комбинацията будезонид-формотерол е по-добра от тербуталин (34.4% спрямо 31.1%), но по-слаба спрямо поддържащата терапия с будезонид (съответно 34,4% и 44,4%). Годишният процент на тежките екзацербации е бил 0.20 с тербуталин, 0.07 с будезонид-формотерол и 0.09 с будезонид поддържаща терапия.

При пациенти с лека астма употребата на комбинацията будезонид-формотерол при нужда осигурява по-добър контрол на симптомите спрямо употребата на тербуталин при нужда, оценени съгласно електронно регистрираните седмици с добре контролирана астма, но по-слаб контрол спрямо поддържаща терапия с будезонид. Степента на екзацербация с двата режима, съдържащи будезонид е сходна и е по-ниска от тази с тербуталиновия режим. Комбинацията будезонид-формотерол, използвана при нужда, води до значително по-малка употреба на кортикостероиди спрямо поддържащата терапия с будезонид. (Финансирано от AstraZeneca; Symbicort Given as Needed in Mild Asthma (SYGMA) 1 клинично изпитване).

 

Източник: O’Byrne PM, FitzGerald JM, Bateman ED, Barnes PJ. Inhaled Combined Budesonide-Formoterol as Needed in Mild Asthma. N Engl J Med. 2018 May 17;378(20):1865-1876. doi: 10.1056/NEJMoa1715274.

 

Превод: Тамара Тонева