14 септември 2022

Покана за провеждане на годишно Общо събрание на БДББ

До
членовете на Сдружение с нестопанска цел
“БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ”
ЕИК 175175986
ПОКАНА
за провеждане на годишно Общо събрание на БДББ

Уважаеми ЧЛЕНОВЕ,
Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ”, със седалище в град София и адрес на управление улица “Свети Георги Софийски” № 2, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и в съответствие с чл. 14 от Устава на Сдружението, свиква годишно Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 15.10.2022 година от 17,30 часа в зала “Импресия” на “Интернационал” Хотел Казино и Тауър Суитс, находящ се в курортен комплекс “Златни пясъци”, община Варна, при следния дневен ред:
1. Отчет на Управителния съвет за дейността на Сдружението за периода от 20.10.2018 година до 15.10.2022 година;
2. Финансов отчет на Контролно-ревизионната комисия;
3. Дискусия по отчетите на Управителния Съвет и на Контролно-ревизионната комисия;
4. Приемане на годишните финансови отчети на Сдружението за 2017 година, 2018 година, 2019 година, 2020 година и 2021 година;
5. Избор на Управителен съвет и Председател на Управителния съвет за следващия двугодишен период;
6. Избор на Председател и членове на Контролно-ревизионната комисия.
Поканват се всички членове на Сдружението да вземат участие в работата на Общото събрание.

Управителен съвет на “БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ”

Поканата можете да изтеглите от тук: BDBB_2022_09_10-pokana-akt