Устав

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ –  Българското дружество по белодробни болести

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Българското дружество по белодробни болести (наричано за краткост по-нататък БДББ) е неправителствено, нестопанско сдружение с идеална цел на лекари и други медицински лица, които упражняват практическа, научно-изследователска, преподавателска и друга професионална дейност в областта на белодробните болести, които приемат Устава, отговарят на условията за членство и са декларирали свободната си воля за участие.

Чл. 2. (1) Сдружението има наименования: на български език ,,Българско дружество по белодробни болести“ и на английски език „Bulgarian Respiratory Society”.

(2) Сдружението е със седалище град София и адрес на управление: район ,,Красно село“, бул. ,,Ген.М. Д. Скобелев“ № 79.

(3) Сдружението се самоопределя като организация за осъществяване на дейност в обществена полза.

ЦЕЛИ

Чл. 3. Целите на БДББ са:

– да съдейства за развитието на пулмологията и фтизиатрията, науката и практиката в страната, повишване професионалната квалификация на специалистите и лекарите, обобщаване и популяризиране на постиженията в пулмологията и фтизиатрията;

– да съдейства за тяхното професионално развитие, специализиране и усъвършенстване;

– да съдейства за запознаването, разпространяването, внедряването и развитието на съвременните постижения в областта на профилактиката, диагностиката и лечението на белодробните болести;

– да съдейства за развитието на научните изследвания в тази област;

– да предлага на МЗ, Висшите медицински институти и Университети, и други институции в страната становища относно проблемите, свързани с лечението на белодробните болести и. диагностиката им;

– да провежда информационна, пропагандна и друга дейност за популяризиране на целите на сдружението;

– да осъществява международни контакти и международно сътрудничество със сродни организации;

– да представлява интересите на членовете си, където е необходимо;

– да организира самостоятелно или в сътрудничество с други организации конгреси, конференции, симпозиуми и други подобни мероприятия, третиращи проблеми на науката и практиката;

– да провежда информационна, пропагандна и друга дейност за популяризиране на способите за ранна диагностика на тези болести сред широк кръг медицински и немедицински лица, както и да съдейства за провеждане на ранна масова профилактика;

СПОСОБИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл. 4. За постигане на своите цели, БДББ:

1. гарантира свободното обсъждане на всички проблеми на профилактиката, диагностиката и лечението на белодробните болести, при колегиалност и зачитане на възгледите и мненията на всеки свой член;

2. приема и изисква високи стандарти на лечебната, преподавателската, изсле-дователската и друга професионална дейност в областта, съизмерими с европейските и световни стандарти;

3. изисква от членовете си постоянно усъвършенстване на техните професионални знания и умения;

4. насърчава и подпомага професионалното обучение на своите членове, изследо-вателската работа в областта и информационния обмен;

5. улеснява достъпа и разпространението на знания в областта за специалисти от други области и за обществеността;

6. изразява мнението на общността по всички въпроси при определяне на държавната политика и законодателството, свързани с диагностиката, лечението и профилактиката на белодробните болести;

7. поддържа и развива връзки при взаимен интерес със сродни национални и между-народни професионални и научни организации;

8. осигурява сътрудничество и взаимопомощ с институции и организации в страната за постигане на своите цели;

9. съдейства за по-добрата подготовка на студентите и следдипломното обучение на лекарите по пневмология и фтизиатрия;

10. съдейства за защита на интелектуалната собственост на своите членове;

11. предлага експерти при решаване на диагностично-лечебни спорове в работата на НЗОК, РЗОК, БЛС, НСПФБ, ИАЛ и други;

12. издава списание ,,Пневмология и фтизиатрия“ и други печатни материали.

13. поддържа интернет сайт.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4а. Предметът на дейност на дружеството е: научно-изследователска дейност в областта на профилактиката, диагностиката и лечението на белодробните болести, обединяване на лекарите-пулмолози за защита на правата и законните им интереси, за професионалното им израстване, формулиране и популяризиране на предложения за развитието на здравеопазната дейност в България, както и всяка друга дейност, свързана с посочените и незабранена от закона.

ЧЛЕНСТВО

Чл. 5. (1) Пълноправен член на БДББ е дееспособно физическо лице – лекар, който има призната правоспособност да упражнява професията си или заема академична, изследователска или административна длъжност и/или практикува професията. Пълноправен член на БДББ може да бъде и друго медицинско лице, което упражнява практическа, научно-изследователска, преподавателска и друга професионална дейност в областта на белодробните болести, и което отговаря на критерии, приети от Управителния съвет и публикувани на интернет-сайта на дружеството и/или по фирменото му дело и/или в ЦРЮЛНЦ при МП.

/2/ “Почетен член” на БДББ може да бъде присъдено на български или чуждестранен гражданин, който е получил национално или международно признание и има заслуги за развитието на БДББ. ,,Почетен член“ се избира от Общото събрание по предложение на УС. Пенсионираните членове на сдружението са по право негови почетни членове.

 

Чл. 6. (1) Лицата, желаещи да станат членове на БДББ, подават заявление в писмена форма до УС.

(2) Приемането се решава с обикновено мнозинство от УС.

(3) Почетните членове се приемат от Общото събрание, по предложение на Управителния съвет, с обикновено мнозинство.

(4) Решението, с което се отказва членство в БДББ, се съобщава от Управителния съвет на лицето в писмен вид, като се посочват мотивите.

Чл. 7. (1) Членуването в сдружението е доброволно.

(2) Всеки член има право да участва в управлението на сдружението, да бъде информиран за неговата дейност, да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му по реда, предвиден в устава.

(3) Всеки член е длъжен да заплаща членски внос в размер, определен от Общото събрание. Почетните членове не заплащат членски внос.

(4) За задълженията на сдружението членът отговаря до размера на предвидените в устава имуществени вноски. Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението.

(5) Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

(6) Членството се прекратява:

1. с едностранно волеизявление до сдружението;

2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;

3. с изключването;

4. с прекратяването на сдружението ;

5. при отпадане.

(7) Решението за изключване се взема от Общото събрание при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.

(8) Отпадането поради невнасяне на установените имуществени вноски настъпва автоматично при неплащане на годишния членски внос за текущата година до 31.03. на следващата, съответно при неплащане в срок на други имуществени вноски, установени по реда, предвиден в устава. Отпадането поради системно неучастие в дейността се констатира по документи по реда, предвиден в устава на сдружението.

(9)Член на БДББ се изключва от Общото събрание по предложение на Управителния съвет. Решението се взема с пълно единодушие.

Чл. 8. Всички членове на БДББ имат следните права:

1. да излагат свои възгледи и да правят предложения за изменения на устава и други актове, за всички дейности на дружеството;

2. да участват в процеса на номиниране на кандидати за всички изборни длъжности в управлението на БДББ;

3. да получават съдействие, съобразно компетентността на БДББ, за решаване на техни професионални проблеми;

4. да бъдат информирани за всички дела на БДББ;

 

Чл. 9. Пълноправните членове на БДББ имат право да избират и бъдат избирани на всички изборни длъжности.

Чл. 10. (1) Всички членове на БДББ имат следните задължения:

1. да спазват Устава и другите документи на Сдружението;

2. да участват активно в дейностите на БДББ за постигане на целите му;

3. да плащат редовно членския си внос в размер и по ред определен от Общото събра-ние;

(2) Безработните членове на БДББ може да внасят редуциран размер на членския внос, който се определя от УС за всеки конкретен случай.

УСТРОЙСТВО

Чл. 11. (1) Върховен орган на сдружението е Общото събрание.

(2) Управителен орган на сдружението е Управителният съвет.

 

ОБЩО СЬБРАНИЕ

Чл. 12. Общото събрание се състои от всички пълноправни членове на сдружението.

Чл. 13. Права на Общото събрание

(1) Общото събрание:

1. изменя и допълва устава;

2. приема други вътрешни актове;

3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;

4. приема и изключва членове;

5. взема решение за участие в други организации;

6. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;

7. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;

8. приема бюджета на сдружението;

9. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;

10. приема отчета за дейността на Управителния съвет;

11. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

12. взема и други решения, предвидени в устава.

(2) Правата по ал. 1, т. 1, 3, 6, 8, 10 и 11 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.

(3) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението.

(4) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

(5) Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

(6) Споровете могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Чл. 14. Свикване на Общото събрание

(1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението в населеното място, в което се намира седалището на сдружението. Ако в последния случай Управителният съвет в едномесечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(3) Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението и се обявява в сайта на дружеството, най-малко един месец преди насрочения ден.

Чл. 15. Кворум

(1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе само при условие, че кворумът по предходното изречение е налице.

(2) Ако необходимият кворум не бъде достигнат, присъстващите с обикновено мнозинство определят нова дата за провеждане на общо събрание. В този случай се прилагат разпоредбите на чл. 14 (2) и (3).

Чл. 16. Гласуване

(1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

(3) Едно лице може да представлява не повече от един член на общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Чл. 17. Вземане на решения

(1) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.

(2) Решенията, с които се изменя и допълва устава и за преобразуване или прекратяване на сдружението се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 18. (1) Управителният съвет се състои най-малко от три лица – членове на сдружението (председател, заместник-председател и секретар). Членовете на Управителния съвет се избират за срок от две години.

(2) Председател на Управителния съвет се избира от Общото събрание с обикновено мнозинство с тайно гласуване. Той представлява дружеството пред трети лица. Едно и също лице може да е председател на Управителния съвет не повече от два последователни мандата.

 
Чл. 19. Правомощия на Управителния съвет

Управителният съвет:

1. разпределя компетенциите между отделните негови членове;

2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

3. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава;

4. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;

5. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението;

6. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;

7. определя адреса на сдружението;

8. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;

9. изпълнява задълженията, предвидени в устава.

10. подготвя и внася в Общото събрание проект за състав на следващия Управителен съвет. Проектът, внесен от Управителния съвет, се обсъжда в Общото събрание заедно с другите постъпили предложения.

Чл. 20. Заседания на Управителния съвет

(1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на Управителния съвет в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.

(2) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

(3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(4) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите. Решенията по чл. 14, ал. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, решенията за разпореждане с имуществото на сдружението, за определяне реда и организиране извършването на дейността на сдружението, се вземат с мнозинство от всички членове

(5) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ

 

Чл.21. Председателят и членовете на Контролно-ревизионната комисия се избират за две години и не могат да бъдат едновременно членове на Управителния съвет

Чл. 22. Комисията има следните права:

1.извършва проверка на финансовите документи;

2.проверява протоколи от заседания и други документи от опера- тивната дейност на УС;

3. изготвя и представя ежегоден отчет.

 

ИМУЩЕСТВО

Чл. 23. Източниците на средства за дейността на дружеството са:

1. членски внос;

  1. дарения, завещания, помощи и други;
  2. лихви и дивиденти;
  3. собствена стопанска дейност, разрешена от закона;

5. други източници, разрешени от закона.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 24. Прекратяване

(1) Сдружението се прекратява:

1. с изтичането на срока, за който е учредено;

2. с решение на върховния си орган;

3. с решение на окръжния съд по седалището на сдружението когато:

а) не е учредено по законния ред;

б) извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави;

в) е обявено в несъстоятелност.

(2) Решението на съда по ал. 1, т. 1 и 3 се постановява по иск на всеки заинтересуван или на прокурора.

(3) Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите последици.

(4) В случаите на ал. 2 прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.

Чл. 25. Ликвидация

(1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.

(2) Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определено от него лице по установения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел ред.

Чл. 26. Имущество след ликвидация

(1) Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава съгласно устава или от върховния орган на сдружението. Ако решение не е било взето до прекратяването, то се взема от ликвидатора.

(2) Ако не съществуват лица по ал. 1 или ако те не са определяеми, имуществото преминава върху общината по седалището на сдружението.

Чл. 27. Заличаване на сдружението

След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на сдружението от окръжния съд по седалището му.

Този Устав е приет на Учредителното събрание на Българското дружество по белодробни болести, проведено в гр. София на 04. 03. 2006 г., допълнен на събрание на учредителите от 02. 09. 2006 г. и изменен и допълнен на Общо събрание на БДББ, проведено на 01.11.2008г.

 

Председателстващ: (доц. Димитър Попов)

Протоколчик: (д-р Борислав Велев)