20 септември 2017

Годишно общо събрание на БДББ

 

ДО

Членовете на сдружение с нестопанска цел 

“БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ”

П О К А Н А

 

        УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ,

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ”, със седалище в София и адрес: ул. “Свети Георги Софийски” № 2, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и в съответствие с чл.14 от устава на сдружението, свиква годишно общо събрание на сдружението на 21.10.2017 г. , от 18:00 часа, на адрес: Област София, к.к. Боровец, Хотел Рила, зала „ Рила“, при следния дневен ред:

 

  1. Отчет на Управителния съвет за дейността на сдружението за периода  от 11.06.2016 г.  до 21.10.2017 година.
  2. Финансов отчет на Контролно-ревизионната комисия.
  3. Приемане на бюджет на сдружението за 2017 година.
  4. Устав на БДББ.
  5. Разни.

 

Поканват се членовете на сдружението да вземат участие в работата на Общото събрание чрез насроченото заседание.

 

Управителен съвет на “БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ”