18 септември 2023

ПОКАНА за провеждане на годишно Общо събрание на БДББ

До
членовете на Сдружение с нестопанска цел
“БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ”
ЕИК 175175986

 

ПОКАНА
за провеждане на годишно Общо събрание на БДББ

Уважаеми ЧЛЕНОВЕ,

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ”, със седалище в град София и адрес на управление улица “Свети Георги Софийски” № 2, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и в съответствие с чл. 14 от Устава на Сдружението, свиква годишно Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 21.10.2023 година от 17,30 часа в зала “Sea” на хотел Maritim Paradise Blue, находящ се в курортен комплекс “Албена”, община Добрич, при следния дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на Сдружението за периода от 15.10.2022 година до 21.10.2023 година;
2. Финансов отчет на Контролно-ревизионната комисия;
3. Дискусия по отчетите на Управителния Съвет и на Контролно-ревизионната комисия;
4. Приемане на годишните финансови отчети на Сдружението за 2022 година;
5. Актуални проблеми

Поканват се всички членове на Сдружението да вземат участие в работата на Общото събрание.

Управителен съвет на “БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ”