13 октомври 2013

Поведение при белодробен карцином 2013

more2013

Настоящото ръководство е актуализирана (втора) версия на консенсусното станови- ще на Национален експертен борд МОРЕ 2010.1 Дело е на мултидисциплинарен екип, включващ експерти в областта на белодробния карцином от осем медицински специ- алности и техните национални браншови организации: Българско дружество по бе- лодробни болести, Българско хирургическо дружество, Българско онкологично дру- жество, Гилдия на лъчетерапевтите в България, Българска асоциация по радиология, Българско дружество по нуклеарна медицина, Българско дружество по патология и Българско дружество по генетика на човека.Нуждата от национално ръководство за поведение при белодробен карцином и от пе- риодичното му осъвременяване е обусловена от клиничната актуалност на този злока- чествен тумор при двата пола в европейската и българската онкология. В Европейски съюз се отчита висока годишна заболеваемост (до 80.0/100 000 при мъже и до 39.0/100 000 при жени) и смъртност (48.7/100 000 за двата пола) от недребноклетъчен белодро- бен карцином; показателите за дребноклетъчен белодробен карцином идентифицират заболеваемост 75.3/100 000 при мъже и 18.3/100 000 при жени, а смъртност – съот- ветно 64.8/100 000 и 15.1/100 000 при двата пола.2-4 Данните за България от 2010 г. са общи за двете категории белодробен карцином (относителен дял на дребноклетъчен вариант – 14.5%): годишна заболеваемост – 86.1/100 000 при мъже и 16.2/100 000 при жени, а смъртност съответно 74.8/100 000 и 14.6/100 000.
Цел на ръководството е да представи съвременните препоръки и алгоритми за кли- нично поведение при белодробен карцином в есенциална форма, адаптирана за меди- цинската практика в България.Ръководството е предназначено за всички медицински специалности в България, които се занимават с различни направления на поведение при белодробен карцином: пулмолози, гръдни хирурзи, лъчетерапевти, радиолози, нуклеарни медици, патолози, медицински генетици, медицински онколози, общопрактикуващи лекари, фармацевти и медицински сестри.Документът има препоръчителен характер и неговите становища не са задължителни.

logo