12 октомври 2012

Торакална медицина – Toм IV 2012 брой 3

br13Първата редакция на Международните стандарти за грижи при туберкулоза (МСГТ ) бе публи- кувана през март 2006. Този документ съдържаше 17 стандарта в три групи – Стандарти за ди- агноза, Стандарти за лечение и Стандарти за отговорностите свързани с общественото здраве. Непрекъснато растящите проблеми свързани с НІV/СПИН, както и опита, натрупан в работата с международните стандарти, доведоха до публикуване на втора редакция на Международните стандарти за грижи при туберкулоза през декември 2009 г. В този вариант на документа стан- дартите са 21 и е добавена нова група – Стандарти свързани с НІV инфекция и други съпътстващи заболявания.

През изминалите години Международните стандарти за грижи при туберкулоза доказаха своята важна роля. Те обаче бяха създадени за да допълват локалните и национални програ- ми за борба с туберкулозата в глобален мащаб и не винаги можеха да бъдат адаптирани към условията в европейските страни. Болшинството от държавите в Европа, и особено тези от Ев- ропейския съюз, имат достатъчно ресурси за да поддържат по-висок стандарт на диагностика, лечение и превенция на туберкулозата. Това наложи Европейският център за контрол и превен- ция на заболяванията и Европейското респираторно общество да излъчат работна група от 30 експерти, която разработи Стандарти за грижи при туберкулоза в Европейския съюз (СГТЕС). Те бяха публикувани през април 2012 г. Тези стандарти са базирани на Международните стандарти за грижи при туберкулоза, но с допълнения и адаптации в някои от тях, които са продиктувани от специфичните условия в страните от Европейския съюз.

Като държава членка на Европейския съюз, България също трябва да спазва тези препоръ- ки. Ето защо, предоставяме на вашето внимание превод на най-същественото от публикувания документ.

Изтегли оттук

Съдържание

СТАНДАРТИ ЗА ГРИЖИ ПРИ ТУБЕРКУЛОЗА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Работна група на Европейския център за контрол и превенция на заболяванията и Европейското респираторно общество, Април 2012

Сваляне на статията: TM2012;4-3_4-15

БЛОКИРАНЕ НА РЕЦЕПТОРИТЕ ЗА ЕПИДЕРМАЛЕН РАСТЕЖЕН ФАКТОР С GEFITINIB (IRESSA®) ПРИ ПАЦИЕНТИ С НЕДРЕБНОКЛЕТЪЧЕН БЕЛОДРОБЕН КАРЦИНОМ – СИГНАЛЕН ПЪТ, ИНДИКАЦИИ И ВТОРИЧНА РЕЗИСТЕНТНОСТ

А. Консулова, И. Донев, Д. Калев

Цитиране като:

Консулова А, Донев И, Калев Д. Блокиране на рецепторите за епидермален растежен фактор с Gefitinib (Iressa®) при пациенти с недребноклетъчен белодробен карцином – сигнален път, индикации и вторична резистентност. Торакална медицина 2012;4(3):16-27.

Сваляне на статията: TM2012;4-3_16-27

ХОББ – АТЕРОСКЛЕРОЗА, ЕНДОТЕЛНА ДИСФУНКЦИЯ, ВТОРИЧНА ПУЛМОНАЛНА ХИПЕРТОНИЯ
Д. Петрова, С. Найденска, О. Георгиев

Цитиране като:

Петрова Д, Найденска С, Георгиев О. ХОББ – атеросклероза, ендотелна дисфункция, вторична пулмонална хипертония. Торакална медицина 2012;4(3):28-40.

Сваляне на статията: TM2012;4-3_28-40

МЕЛАТОНИН И ПРОМЯНА В ЦИРКАДНИТЕ РИТМИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ДИХАТЕЛНИ НАРУШЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА СЪН
Р. Билюков, Д. Петрова, Ц. Мондешки, О. Георгиев, В. Миланова

Цитиране като:

Билюков Р, Петрова Д, Мондешки Ц, Георгиев О, Миланова В. Мелатонин и промяна в циркадните ритми при пациенти с дихателни нарушения по време на сън. Торакална медицина 2012;4(3):41-49.

Сваляне на статията: TM2012;4-3_41-49

ХРОНИЧНО ВЪЗПАЛЕНИЕ И МЕТАБОЛИТЕН СИНДРОМ (МС) ПРИ ПАЦИЕНТИ С ХРОНИЧНА ОБСТРУКТИВНА БЕЛОДРОБНА БОЛЕСТ (ХОББ)
В. Стратев, Й. Петев, С. Галчева, М. Пенева

Цитиране като:

Стратев В, Петев Й, Галчева С, Пенева М. Хронично възпаление и метаболитен синдром (МС) при пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ). Торакална медицина 2012;4(3):50-57.

Сваляне на статията: TM2012;4-3_50-57

ПЛЕВРАЛНИТЕ ЦИТОКИНИ VEGF, IL-8, TGF-Β1 ИНДУЦИРАЩИ ПЛЕВРАЛНА ФИБРОЗА СЛЕД ПЛЕВРОДЕЗА ПРИ ПАЦИЕНТИ С МАЛИГНЕНИ ПЛЕВРАЛНИ ИЗЛИВИ
А. Янкулов, М. Мурджева, Г. Паскалев, К. Мурджев, А. Учиков, В. Градинарска, Г. Чавдарова, А. Чапкънов

Цитиране като:

Янкулов А, Мурджева М, Паскалев Г, Мурджев К, Учиков А, Градинарска В, Чавдарова Г, Чапкънов А. Плевралните цитокини VEGF, IL-8, TGF-B1 индуциращи плеврална фиброза след плевродеза при пациенти с малигнени плеврални изливи. Торакална медицина 2012;4(3):58-66.

Сваляне на статията: TM2012;4-3_58-66

ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ИНТРАТОРАКАЛНИ СТРУМИ

Г. Янков, Е. Горанов, Й. Ямакова, Р. Петков, Д. Петров

Цитиране като:

Янков Г, Горанов Е, Ямакова Й, Петков Р, Петров Д. Хирургично лечение на интраторакални струми. Торакална медицина 2012;4(3):67-73.

Сваляне на статията: TM2012;4-3_67-73

ОСТРИ ЧУЖДИ ТЕЛА В ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА И ХРАНОПРОВОДА ПРИ ДЕЦАТА – КЛИНИЧНИ НАБЛЮДЕНИЯ
Ц. Цолов, П. Переновска, Т. Аврамов, М. Мирчева, О.Бранков

Цитиране като:

Цолов Ц, Переновска П, Аврамов Т, Мирчева М, Бранков О. Остри чужди тела в дихателните пътища и хранопровода при децата – клинични наблюдения. Торакална медицина 2012;4(3):74-79.

Сваляне на статията: TM2012;4-3_74-79

22-ри КОНГРЕС НА ERS, ВИЕНА, 1 – 5 Септември, 2012

 

CONTENTS

EUROPEAN UNION STANDARDS FOR TUBERCULOSIS CARE

ECDC/ERS Task Force Report

Download the article: TM2012;4-3_4-15

BLOCKING THE EPIDERMAL GROWTH FACTOR RECEPTORS WITH GEFITINIB (IRESSA®) IN NON-SMALL CELL LUNG CANCER PATIENTS – SIGNALING, INDICATIONS AND SECONDARY RESISTANCE
A. Konsulova, I. Donev, D. Kalev

Cite this as:

Konsulova A, Donev I, Kalev D. Blocking the epidermal growth factor receptors with Gefitinib (Iressa®) in non-small cell lung cancer patients – signaling, indications and secondary resistance. Thoracic Medicine 2012;4(3):16-27.

Download the article: TM2012;4-3_16-27

CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE – ATHEROSCLEROSIS, ENDOTHELIAL DYSFUNCTION, SECONDARY PULMONARY HYPERTENSION
D. Petrova, S. Naydenska, O. Georgiev

Cite this as:

Petrova D, Naydenska S, Georgiev O. Chronic obstructive pulmonary disease – atherosclerosis, endothelial dysfunction, secondary pulmonary hypertension. Thoracic Medicine 2012;4(3):28-40.

Download the article: TM2012;4-3_28-40

MELATONIN AND CHANGES IN CIRCADIAN RHYTHMS IN PATIENTS WITH BREATHING DISORDERS DURING SLEEP
R. Bilyukov, D. Petrova, Tz. Mondeshki, О. Georgiev, V. Milanova

Cite this as:

Bilyukov R, Petrova D, Mondeshki Tz, Georgiev O, Milanova V. Melatonin and changes in circadian rhythms in patients with sleep-disordered breathing. Thoracic Medicine 2012;4(3):41-49.

Download the article: TM2012;4-3_41-49

CHRONIC INFLAMMATION AND METABOLIC SYNDROME (MS) IN PATIENTS WITH CHRONIC OSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE (COPD)
V. Stratev, J Petev, S. Galcheva, M. Peneva

Cite this as:

Stratev V, Petev J, Galcheva S, Peneva M. Chronic inflammation and metabolic syndrome (MS) in patients with chronic ostructive pulmonary disease (COPD). Thoracic Medicine 2012;4(3):50-57.

Download the article: TM2012;4-3_50-57

PLEURAL CYTOKINES VEGF, IL-8, TGF-Β1 INDUCE PLEURAL FIBROSIS AFTER PLEURODESIS IN PATIENTS WITH MALIGNANT PLEURAL EFFUSION
A. Yankulov, M. Mourdjeva, G.Paskalev, K. Mourdjev, A. Uchikov, V. Gradinarska, G. Chavdarova, A. Chapkanov

Cite this as:

Yankulov A, Mourdjeva M, Paskalev G, Mourdjev K, Uchikov A, Gradinarska V, Chavdarova G, Chapkanov A. Pleural cytokines VEGF, IL-8, TGF-B1 induce pleural fibrosis after pleurodesis in patients with malignant pleural effusion. Thoracic Medicine 2012;4(3):58-66.

Download the article: TM2012;4-3_58-66

SURGICAL TREATMENT OF INTRATHORACIC GOITER

G. Yankov, Е. Goranov, Y. Yamakova, R. Petkov, D. Petrov

Cite this as:

Yankov G, Goranov E, Yamakova Y, Petkov R, Petrov D. Surgical treatment of intrathoracic goiter. Thoracic Medicine 2012;4(3):67-73.

Download the article: TM2012;4-3_67-73

FOREIGN BODIES WITH SHARP EDGES ON LOWER RESPIRATORY TRACT AND ESOPHAGUS IN CHILDREN – CLINICAL RESEARCH
T. Tsolov, P. Perenovska, T. Avramov, M. Mirtcheva, O. Brankov

Cite this as:

Tsolov T, Perenovska P, Avramov T, Mirtcheva M, Brankov O. Foreign bodies with sharp edges on lower respiratory tract and esophagus in children – clinical research. Thoracic Medicine 2012;4(3):74-79.

Download the article: TM2012;4-3_74-79

22-nd ERS ANNUAL CONGRESS, WIEN, September 1–5, 2012