01 март 2013

Торакална медицина – Toм V 2013 брой 1

br15Дихателните нарушения по време на сън и в частност обструктивната сънна апнея/хипопнея (ОСА) се представят с повтарящи се периоди на интермитентна хипоксемия и фрагментация на съня. В редица проучвания се доказва многопосочното влияние на ОСА върху функциите на организма. През последните двадесет години нарастват данните за различни метаболитни нарушения при този тип пациенти. Комбинацията от ОСА и метаболитен синдром се означава като синдром Z. С прогресиране на дихателните нарушения по време на сън се стимулира натрупването на висцерална мастна тъкан и нощно повишаване на нивата на хормони като кортизол и инсулин, които предразполагат към инсулинова резистентност и сърдечно-съдови заболявания. Съществуват и данни за обратна връзка – захарният диабет тип 2 и предиабетът са свързани с по-висок риск от развитие на ОСА, особено при пациенти с изразен обезитет. Използването на неинвазивна вентилация по време на сън демонстрира положителен ефект върху гликемичния контрол при пациенти със захарен диабет тип 2. Едно единствено проучване на Czupryniak et al. се фокусира върху показателите на глюкозната обмяна при пациенти с ОСА без захарен диабет с помощта на продължително мониториране на кръвната захар (Continuous glucose monitoring – CGM), като не установява съществени промени в кръвната захар преди и по време на неинвазивна вентилация. Няма данни за ефекта на неинвазивната вентилация върху денонощните промени в нивата на кръвната захар при пациенти с ОСА и предиабетни състояния – нарушен въглехидратен толеранс (НГТ) и нарушена гликемия на гладно (НГГ).

В заключение може да се каже, че връзката между нарушенията в дишането по време на сън и промените в глюкозната хомеостаза са многопосочни, и са необходими допълнителни проучвания за изясняване на дълбоките механизми на взаимодействие между тези две състояния.

Изтегли на PDF оттук

СЪДЪРЖАНИЕ

НАРУШЕНИЯ ВЪВ ВЪГЛЕХИДРАТНАТА ОБМЯНА, ОСТА ХИПОТАЛАМУС-ХИПОФИЗА-НАДБЪБРЕК И ДИХАТЕЛНИ НАРУШЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА СЪН

А. Гатева, Ц. Мондешки, Д. Петрова, Р. Билюков, Р. Чернева, О. Георгиев, З. Каменов

Цитиране като:

Гатева А, Мондешки Ц, Петрова Д, Билюков Р, Чернева Р, Георгиев О, Каменов З. Нарушения във въглехидратната обмяна, оста хипоталамус-хипофиза-надбъбрек и дихателни нарушения по време на сън. Торакална медицина 2013;5(1):6-12.

Сваляне на статията: TM2013;5-1_6-12

МЯСТОТО НА ИНДАКАТЕРОЛ СРЕД ДЪЛГОДЕЙСТВАЩИТЕ ПРЕПАРАТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ХОББ

В. Пенчева

Цитиране като:

Пенчева В. Мястото на Индакатерол сред дългодействащите препарати за лечение на ХОББ. Торакална медицина 2013;5(1):13-23.

Сваляне на статията: TM2013;5-1_13-23

НЕВРО-ВЕГЕТАТИВНА РЕГУЛАЦИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ОБСТРУКТИВНА СЪННА АПНЕЯ

Св. Цонев, Р. Билюков, Ц. Мондешки, О. Георгиев, Д. Петрова, Т. Донова

Цитиране като:

Цонев Св, Билюков Р, Мондешки Ц, Георгиев О, Петрова Д, Донова Т. Невро-вегетативна регулация при пациенти с обструктивна сънна апнея. Торакална медицина 2013;5(1):24-36.

Сваляне на статията: TM2013;5-1_24-36

ЕПИДЕМИОЛОГИЯ НА ХРОНИЧНИТЕ РЕСПИРАТОРНИ СИМПТОМИ ПРИ БОЛНИ С ХОББ И В ОБЩАТА ПОПУЛАЦИЯ

П. Павлов, П. Глоговска, Я. Иванов, Ц. Попова

Цитиране като:

Павлов П, Глоговска П, Иванов Я, Попова Ц. Епидемиология на хроничните респираторни симптоми при болни с ХОББ и в общата популация. Торакална медицина 2013;5(1):37-42.

Сваляне на статията: TM2013;5-1_37-42

ЕНДОСКОПСКА РЕЗЕКЦИЯ НА ЕНДОБРОНХИАЛЕН ХАМАРТОМ

Д. Вълев, Д. Костадинов, Я. Славова, В. Кирков, С. Иванова, Ал. Влахова

Цитиране като:

Вълев Д, Костадинов Д, Славова Я, Кирков В, Иванова С, Влахова Ал. Ендоскопска резекция на ендобронхиален хамартом. Торакална медицина 2013;5(1):43-48.

Сваляне на статията: TM2013;5-1_43-48

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА КОМБИНИРАНО ЛЕЧЕНИЕ НА РЕЦИДИВИРАЩА РЕСПИРАТОРНА ПАПИЛОМАТОЗА (RRP)

Ц. Цолов, Т. Аврамов, Т. Попов

Цитиране като:

Цолов Ц, Аврамов Т, Попов Т. Клиничен случай на комбинирано лечение на рецидивираща респираторна папиломатоза (RRP). Торакална медицина 2013;5(1):49-53.

Сваляне на статията: TM2013;5-1_49-53

СЛУЧАЙ НА ТРОМБОФИЛИЯ ПРОТИЧАЩА С АРТЕРИАЛНА И ВЕНОЗНА ТРОМБОЗА

Кр. Кощикова, Р. Чернева, Д. Петрова, Д. Василева, Т. Донова

Цитиране като:

Кощикова Кр, Чернева Р, Петрова Д, Василева Д, Донова Т. Случай на тромбофилия протичаща с артериална и венозна тромбоза. Торакална медицина 2013;5(1):54-64.

Сваляне на статията: TM2013;5-1_54-64

РЕТРАКЦИОННИЯТ СТАДИЙ НА ЕКСУДАТИВНИЯ ПЛЕВРИТ

Професор Д-р Стоян Киркович

 

CONTENTS

CARBOHYDRATE METABOLISM, HYPOTHALAMUS-PITUITARY-ADRENAL AXIS DISTURBANCES AND SLEEP DISORDERED BREATHING

А. Gateva, Ts. Mondeshki, D. Petrova, R. Bilyukov, R. Cherneva, О. Georgiev, Z. Kamenov

Cite this as:

Gateva A, Mondeshki Ts, Petrova D, Bilyukov R, Cherneva R, Georgiev O, Kamenov Z. Carbohydrate metabolism, hypothalamus-pituitary-adrenal axis disturbances and sleep disordered breathing. Thoracic Medicine 2013;5(1):6-12.

Download the article: TM2013;5-1_6-12

THE PLACE OF INDACATEROL AMONG LONG-ACTING AGENTS FOR TREATMENT OF COPD

V. Pencheva

Cite this as:

Pencheva V. The place of Indacaterol among long-acting agents for treatment of COPD. Thoracic Medicine 2013;5(1):13-23.

Download the article: TM2013;5-1_13-23

NEUROVEGETATIVE REGULATION IN PATIENTS WITH OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA

Sv. Tsonev, R. Bilyukov, Ts. Mondeshki, O. Georgiev, D. Petrova, T. Donova

Cite this as:

Tsonev Sv, Bilyukov R, Mondeshki Ts, Georgiev O, Petrova D, Donova T. Neurovegetative regulation in patients with obstructive sleep apnea. Thoracic Medicine 2013;5(1):24-36.

Download the article: TM2013;5-1_24-36

EPIDEMIOLOGY OF CHRONIC RESPIRATORY SYMPTOMS IN PATIENTS WITH COPD AND IN COMMON POPULATION

P. Pavlov, P. Glogovska, Y. Ivanov, Ts. Popova

Cite this as:

Pavlov P, Glogovska P, Ivanov Y, Popova Ts. Epidemiology of chronic respiratory symptoms in patients with COPD and in common population. Thoracic Medicine 2013;5(1):37-42.

Download the article: TM2013;5-1_37-42

ENDOSCOPIC RESECTION OF ENDOBRONCHIAL HAMARTOMA

D. Valev, D. Kostadinov, Y. Slavova, V. Kirkov, S. Ivanova, Al. Vlahova

Cite this as:

Valev D, Kostadinov D, Slavova Y, Kirkov V, Ivanova S, Vlahova Al. Endoscopic resection of endobronchial hamartoma. Thoracic Medicine 2013;5(1):43-48.

Download the article: TM2013;5-1_43-48

CLINICAL CASE OF COMBINED TREATMENT OF RECURRENT RESPIRATORY PAPILLOMATOSIS (RRP)

Tz. Tzolov, T. Avramov, T. Popov

Cite this as:

Tzolov Tz, Avramov T, Popov T. Clinical case of combined treatment of recurrent respiratory papillomatosis (RRP). Thoracic Medicine 2013;5(1):49-53.

Download the article: TM2013;5-1_49-53

CASE OF THROMBOPHILIA ASSOCIATED WITH ARTERIAL AND VENOUS THROMBOSIS

Kr. Koshtikova, R. Cherneva, D. Petrova, D. Vasileva, T. Donova

Cite this as:

Koshtikova Kr, Cherneva R, Petrova D, Vasileva D, Donova T. Case of thrombophilia associated with arterial and venous thrombosis. Thoracic Medicine 2013;5(1):54-64.

Download the article: TM2013;5-1_54-64

RETRACTIVE STAGE OF EXUDATIVE PLEURITIS

Professor Stoian Kirkovich