01 юни 2013

Торакална медицина – Toм V 2013 брой 2

TMVb2Тази година лятната среща на БДББ се провде в курортен комплекс Албена. Присъстваха повече от 250 специалисти по белодробни болести в България. Срещата бе открита от председателя на БДББ доц. Явор Иванов. Изпълнения на талантливи български деца стоплиха душите ни.

На лятната среща в Албена присъстваха и чуждестранни гост-лектори, които участваха в заседанията:

– Алфа1 антитрипсин – в норма и патология. Проф. Сабина Янчаускине от Германия представи нови данни за ролята на А1АТ във възпалението. Проф. Йоанна Хоростовска от Полша изнесе данни за А1АТ дефицит в централна и източна Европа. На специално засе- дание на 08.06. бяха поставени проблемите и насоките за изграждане и осъвременяване на Регистър за А1АТ дефицит в България.

– Белодробна рехабилитация. Д-р Мартийн Спруит представи препоръките на ATS/ ERS за белодробната рехабилитация от 2013 г. Д-р Фритис Франсен обобщи данните за коморбидността при пациентите с ХОББ, започващи белодробна рехабилитация и ефекта от нея. Ингрид Аугустин представи програми за финансиране и правителствени регулации на белодробната рехабилитация.

В духа на изградените традиции на Българското Респираторно Общество бяха дискутирани актуални и съвременни проблеми в областта на белодробната патология. Бяха обсъдени новите промени в насоките за поведение при някои социално значими респираторни заболявания като ХОББ, белодробен карцином.

Изтегли оттук

 

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРОГНОЗИРАНЕ В ПАЛИАТИВНАТА МЕДИЦИНА
Н. Йорданов

Цитиране като:

Йорданов Н. Прогнозиране в палиативната медицина. Торакална медицина 2013;5(2):10-24.

Сваляне на статията: TM2013;5-2_10-24

ХРОНИЧНА ОБСТРУКТИВНА БЕЛОДРОБНА БОЛЕСТ И ПНЕВМОКОКОВА ВАКСИНА – ОБЗОР
Е. Меков, Д. Маринова, В. Юрукова, Я. Славова

Цитиране като:

Меков Е, Маринова Д, Юрукова В, Славова Я. Хронична обструктивна белодробна болест и пневмококова ваксина – обзор. Торакална медицина 2013;5(2):25-38.

Сваляне на статията: TM2013;5-2_25-38

ХОББ, ИНХАЛАТОРНИ КОРТИКОСТЕРОИДИ И РИСКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПНЕВМОНИЯ
Зл. Иванова, П. Глоговска, Н. Кючуков, П. Павлов, Ц. Попова, Я. Иванов

Цитиране като:

Иванова Зл, Глоговска П, Кючуков Н, Павлов П, Попова Ц, Иванов Я. ХОББ, инхалаторни кортикостероиди и риска за развитие на пневмония. Торакална медицина 2013;5(2):39-46.

Сваляне на статията: TM2013;5-2_39-46

ПРОГНОСТИЧНИ ФАКТОРИ ЗА БОЛНИЧНА СМЪРТ ПРИ ХОСПИТАЛИЗИРАНИ БОЛНИ С ПНЕВМОНИЯ ПРИДОБИТА В ОБЩЕСТВОТО (ППО)
В. Костадинова, Й. Радков, И. Мирчева

Цитиране като:

Костадинова В, Радков Й, Мирчева И. Прогностични фактори за болнична смърт при хоспитализирани болни с пневмония придобита в обществото (ППО). Торакална медицина 2013;5(2):47-54.

Сваляне на статията: TM2013;5-2_47-54

“ОТВОРЕНИ ВРАТИ” – PЕЗУЛТАТИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ОБЛАСТ РУСЕ
Д. Ковачева, Д. Граматиков, Х. Метев, Н. Евгениев

Цитиране като:

Ковачева Д, Граматиков Д, Метев Х, Евгениев Н. „Отворени врати“ – резултати и перспективи за област Русе. Торакална медицина 2013;5(2):55-62.

Сваляне на статията: TM2013;5-2_55-62

КАВИТАЦИИ В БЕЛОДРОБНИЯ ПАРЕНХИМ – ПРОЯВА НА ТУБЕРКУЛОЗА ИЛИ ХРОНИЧНА МИКОТИЧНА ИНФЕКЦИЯ НА БЕЛИТЕ ДРОБОВЕ
Н. Евгениев, Д. Граматиков, Н. Колев, Х. Метев, С. Дачев, Е. Дочева

Цитиране като:

Евгениев Н, Граматиков Д, Колев Н, Метев Х, Дачев С, Дочева Е. Кавитации в белодробния паренхим – проява на туберкулоза или хронична микотична инфекция на белите дробове. Торакална медицина 2013;5(2):63-68.

Сваляне на статията: TM2013;5-2_63-68

МЕТОДИ ЗА ДИАГНОСТИЦИРАНЕ ТУБЕРКУЛОЗАТА У КЪРМАЧЕТАТА И ДЕЦАТА
А. Фиков

д-р ДИМИТЪР ГРАМАТИКОВ

 

CONTENTS

PROGNOSIS IN PALLIATIVE MEDICINE

N. Yordanov

Cite this as:

Yordanov N. Prognosis in palliative medicine. Thoracic Medicine 2013;5(2):10-24.

Download the article: TM2013;5-2_10-24

CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE AND PNEUMOCOCCAL VACCINE – A SYSTEMATIC REVIEW

E. Mekov, D. Marinova, V. Youroukova, Y. Slavova

Cite this as:

Mekov E, Marinova D, Youroukova V, Slavova Y. Chronic obstructive pulmonary disease and pneumococcal vaccine – a systematic review. Thoracic Medicine 2013;5(2):25-38.

Download the article: TM2013;5-2_25-38

CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE, INHALED CORTICOSTEROIDS AND THE RISK OF DEVELOPING PNEUMONIA
Zl. Ivanova, P. Glogovska, N. Kyuchukov, P. Pavlov, T. Popova, Y. Ivanov

Cite this as:

Ivanova Zl, Glogovska P, Kyuchukov N, Pavlov P, Popova T, Ivanov Y. Chronic obstructive pulmonary disease, inhaled corticosteroids and the risk of developing pneumonia. Thoracic Medicine 2013;5(2):39-46.

Download the article: TM2013;5-2_39-46

PROGNOSTIC FACTORS FOR IN-HOSPITAL DEATH IN PATIENTS WITH COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA (CAP)

V. Kostadinova, Y. Radkov, I. Mircheva

Cite this as:

Kostadinova V, Radkov Y, Mircheva I. Prognostic factors for in-hospital death in patients with community-acquired pneumonia (CAP). Thoracic Medicine 2013;5(2):47-54.

Download the article: TM2013;5-2_47-54

„OPEN DOORS“ INITIATIVE – RESULTS AND PERSPECTIVES IN ROUSSE
D. Kovacheva, D. Gramatikov, H. Metev, N. Evgeniev

Cite this as:

Kovacheva D, Gramatikov D, Metev H, Evgeniev N. “Open doors” initiative – results and perspectives in Rousse. Thoracic Medicine 2013;5(2):55-62.

Download the article: TM2013;5-2_55-62

CAVITATIONS IN THE LUNG PARENCHYMA – A MANIFESTATION OF TUBERCULOSIS OR CHRONIC FUNGAL INFECTION OF THE LUNGS

N. Evgeniev, D. Gramatikov, N. Kolev, H. Metev, S. Dachev, E. Docheva

Cite this as:

Evgeniev N, Gramatikov D, Kolev N, Metev H, Dachev S, Docheva E. Cavitations in the lung parenchyma – a manifestation of tuberculosis or chronic fungal infection of the lungs. Thoracic Medicine 2013;5(2):63-68.

Download the article: TM2013;5-2_63-68

DIAGNOSTIC METHODS FOR TUBERCULOSIS IN INFANTS AND CHILDREN
А. Fikov

Dr. DIMITAR GRAMATIKOV