12 септември 2015

Торакална медицина – Toм VII 2015 брой 2

tm24Тежката астма e хетерогенно заболяване по отношение на своята изява, прогноза, модел на възпаление и терапевтичен отговор. Фенотипната изява зависи от имунните механизми, асоциирани с възпалителните промени в дихателните пътища. Пациентите с тежка астма изискват дългосрочно лечение с високи дози инхалаторни и системни кортикостероиди, и са изложени на значителен риск от проява на нежелани лекарствени реакции и развитие на фиксирана бронхиална обструкция. Разработените биологични таргетни терапии демонстрират ефективност при строго селектирани пациенти с тежка астма. Поради това през последните години е поставен акцент върху изясняването на патогенезата на тежката астма и идентифициране на биомаркери характеризиращи отделните фенотипи.

Изтегли оттук

СЪДЪРЖАНИЕ

ТЕЖКА АСТМА: ДЕФИНИЦИЯ, ИМУНОБИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА И МОЛЕКУЛЯРНО-ТАРГЕТНА ТЕРАПИЯ
Д. Димитрова, В. Юрукова

Цитиране като:

Димитрова Д, Юрукова В. Тежка астма: дефиниция, имунобиологична характеристика и молекулярно-таргетна терапия. Торакална медицина 2015;7(2):8-25.

Сваляне на статията: TM2015;7-2_8-25

РАЗХОДИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ НА ПАЦИЕНТИТЕ С ХОББ В БЪЛГАРИЯ – СИСТЕМАТИЧЕН ЛИТЕРАТУРЕН ПРЕГЛЕД
М. Камушева, Д. Петрова, О. Георгиев, М. Димитрова, В. Петкова, Г. Петрова

Цитиране като:

Камушева М, Петрова Д, Георгиев О, Димитрова М, Петкова В, Петрова Г. Разходи за лечение и качество на живот на пациентите с ХОББ в България – систематичен литературен преглед. Торакална медицина 2015;7(2):26-42.

Сваляне на статията: TM2015;7-2_26-42

ПРОГРАМАТА IGNITE: ЕДНА ИСТОРИЯ ЗА СВЕТЛИНАТА
В. Ходжев

Цитиране като:

Ходжев В. Програмата IGNITE: една история за светлината. Торакална медицина 2015;7(2):43-53.

Сваляне на статията: TM2015;7-2_43-53

КЛИНИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРОГНОЗА НА ПНЕВМОНИЯ ПРИДОБИТА В ОБЩЕСТВОТО ПРИ ПАЦИЕНТИ С ПРИДРУЖАВАЩ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ
Д. Митева, Й. Радков

Цитиране като:

Митева Д, Радков Й. Клинична характеристика и прогноза на пневмония придобита в обществото при пациенти с придружаващ захарен диабет. Торакална медицина 2015;7(2):54-62.

Сваляне на статията: TM2015;7-2_54-62

МОДЕЛ НА МЕЛАТОНИНОВА СЕКРЕЦИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ДИХАТЕЛНИ НАРУШЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА СЪН
Р. Билюков, М. Николов, Р. Чернева, Д. Петрова, О. Георгиев, Ц. Мондешки, В. Миланова,
А. Цакова, В. Пенчева, Е. Смилкова

Цитиране като:

Билюков Р, Николов М, Чернева Р, Петрова Д, Георгиев О, Мондешки Ц, Миланова В, Цакова А, Пенчева В, Смилкова Е. Модел на мелатонинова секреция при пациенти с дихателни нарушения по време на сън. Торакална медицина 2015;7(2):63-78.

Сваляне на статията: TM2015;7-2_63-78

ПОСЛЕРОДОВИ ДЕПРЕСИИ – КЛИНИКА, ЛЕЧЕНИЕ И ПРЕВЕНЦИЯ

Р. Владимирова, Т. Танева, В. Миланова

Цитиране като:

Владимирова Р, Танева Т, Миланова В. Послеродови депресии – клиника, лечение и превенция. Торакална медицина 2015;7(2):79-91.

Сваляне на статията: TM2015;7-2_79-91

БИОЛОГИЧНА КОНЦЕПЦИЯ НА СЪНЯ
проф. А. Янишевски

CONTENTS

SEVERE ASTHMA: DEFINITION, IMMUNOLOGICAL CHARACTERIZATION AND MOLECULAR-TARGETED THERAPY

D. Dimitrova, V. Youroukova

Cite this as:

Dimitrova D, Youroukova V. Severe asthma: definition, immunological characterization and molecular-targeted therapy. Thoracic Medicine 2015;7(2):8-25.

Download the article: TM2015;7-2_8-25

COST OF TREATMENT AND QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH COPD IN BULGARIA – SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

M. Kamusheva, D. Petrova, O. Georgiev, M. Dimitrova, V. Petkova, G. Petrova

Cite this as:

Kamusheva M, Petrova D, Georgiev O, Dimitrova M, Petkova V, Petrova G. Cost of treatment and quality of life of patients with COPD in Bulgaria – systematic literature review. Thoracic Medicine 2015;7(2):26-42.

Download the article: TM2015;7-2_26-42

THE IGNITE PROGRAM: A STORY ABOUT LIGHT

V. Hodzhev

Cite this as:

Hodzhev V. The IGNITE program: a story about light. Thoracic Medicine 2015;7(2):43-53.

Download the article: TM2015;7-2_43-53

CLINICAL CHARACTERISTICS AND PROGNOSIS OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA IN PATIENTS WITH CONCOMITANT DIABETES MELLITUS
D. Miteva, Y. Radkov

Cite this as:

Miteva D, Radkov Y. Clinical characteristics and prognosis of community-acquired pneumonia in patients with concomitant diabetes mellitus. Thoracic Medicine 2015;7(2):54-62.

Download the article: TM2015;7-2_54-62

PATTERN OF MELATONIN SECRETION IN PATIENTS WITH SLEEP-DISORDERED BREATHING
R. Bilyukov, M. Nikolov, R. Cherneva, D. Petrova, O. Georgiev, Ts. Mondeshki, V. Milanova, A. Tsankova, V. Pencheva, E. Smilkova

Cite this as:

Bilyukov R, Nikolov M, Cherneva R, Petrova D, Georgiev O, Mondeshki Ts, Milanova V, Tsankova A, Pencheva V, Smilkova E. Pattern of melatonin secretion in patients with sleep-disordered breathing. Thoracic Medicine 2015;7(2):63-78.

Download the article: TM2015;7-2_63-78

POSTPARTUM DEPRESSIONS – CLINICAL COURSE, TREATMENT AND PREVENTION
R. Vladimirova, T. Taneva, V. Milanova

Cite this as:

Vladimirova R, Taneva T, Milanova V. Postpartum depressions – clinical course, treatment and prevention. Thoracic Medicine 2015;7(2):79-91.

Download the article: TM2015;7-2_79-91

BIOLOGICAL CONCEPT OF SLEEP

prof. A. Yanishevski