21 май 2016

Торакална медицина – Том VII 2015 Брой 4

tm42015Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) се характеризира с хетерогенност, засягащо различните пациенти по различен начин. В естествената еволюция на ХОББ, определени характеристики могат да преобладават и терапевтичното поведение трябва да бъде съобразено с това.

Сутрешните симптоми оказват отражение върху нормалните дейности на пациентите и са демонстративно свързани с влошен здравен статус и по-висок риск от екзацербации.

Въпреки че пациентите с ХОББ често съобщават за лошо качество и нарушения на съня, нощните симптоми обикновено не се взимат под внимание при изработване на терапевтичния план, независимо, че са свързани с по-тежка диспнея, по-висок риск от екзацербации и приемане на повече поддържаща терапия.

Повече от половината от пациентите съобщават, че изпитват симптоми на ХОББ през цялото денонощие, въпреки редовното приемане на поддържащо лечение. Зависимостите между нощните, ранните сутрешни и дневните симптоми са запазват при всички възможни техни комбинации, независимо от тежестта на обструкцията.

Пациентите биха предпочели да имат по-добър контрол върху симптомите, които дават отражение на качеството им на живот, особено задуха, хроничната кашлица, отделянето на храчки и лесната уморяемост. Със съществуващите медикаменти е възможно тази цел да бъде постигната единствено чрез правилната комбинация от лекарствени вещества.

Изтегли оттук

СЪДЪРЖАНИЕ

ЦИРКАДНА ВАРИАБИЛНОСТ НА СИМПТОМИТЕ ПРИ СТАБИЛНА ХОББ Б. Маринов

Цитиране като:

Маринов Б. Циркадна вариабилност на симптомите при стабилна ХОББ. Торакална медицина 2015;7(4):8-17.

Сваляне на статията: TM2015;7-4_8-17

АКЛИДИНИЕВ БРОМИД/ФОРМОТЕРОЛ ФУМАРАТ В КОМБИНАЦИЯ ФИКСИРАНА ДОЗА ЗА ПОСТИГАНЕ НА 24-ЧАСОВ КОНТРОЛ НА СИМПТОМИТЕ НА ХОББ В. Юрукова

Цитиране като:

Юрукова В. Аклидиниев бромид/формотерол фумарат в комбинация фиксирана доза за постигане на 24-часов контрол на симптомите на ХОББ. Торакална медицина 2015;7(4):18-33.

Сваляне на статията: TM2015;7-4_18-33

ЕКЗАЦЕРБАЦИИ НА ХОББ И C-РЕАКТИВЕН ПРОТЕИН В. Костадинова, Й. Радков, Т. Стоева, Д. Митева

Цитиране като:

Костадинова В, Радков Й, Стоева Т, Митева Д. Екзацербации на ХОББ и С-реактивен протеин. Торакална медицина 2015;7(4):34-43.

Сваляне на статията: TM2015;7-4_34-43

ПУЛСОВАТА ОКСИМЕТРИЯ ПРИ ОЦЕНКА НА ПАЦИЕНТИТЕ С ХОББ И НУЖДАТА ОТ ПРОДЪЛЖИТЕЛНА ДОМАШНА КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ Н. Кючуков, Н. Янев, И. Крачунов, Зл. Иванова, П. Павлов, Ц. Попова, П. Глоговска, П. Христова, Я. Иванов

Цитиране като:

Кючуков Н, Янев Н, Крачунов И, Иванова Зл, Павлов П, Попова Ц, Глоговска П, Христова П, Иванов Я. Пулсовата оксиметрия при оценка на пациентите с ХОББ и нуждата от продължителна домашна кислородотерапия. Торакална медицина 2015;7(4):44-49.

Сваляне на статията: TM2015;7-4_44-49

ОЦЕНКА НА РАЗХОДИТЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ХОББ ПОКАЗАНИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОМАШНА КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ Н. Кючуков, Н. Янев, И. Крачунов, Зл. Иванова, П. Павлов, Ц. Попова, П. Глоговска, П. Христова, Я. Иванов

Цитиране като:

Кючуков Н, Янев Н, Крачунов И, Иванова Зл, Павлов П, Попова Ц, Глоговска П, Христова П, Иванов Я. Оценка на разходите при пациенти с ХОББ показани за провеждане на домашна кислородотерапия. Торакална медицина 2015;7(4):50-56.

Сваляне на статията: TM2015;7-4_50-56

КЪСНО ЛЕКУВАНЕ НА ТЕЖКИ ПНЕВМОНИИ д-ръ А. Тошевъ

VI КОНГРЕС НА БДББ

 

CONTENTS

CIRCADIAN VARIABILITY OF SYMPTOMS IN STABLE COPD B. Marinov

Cite this as:

Marinov B. Circadian variability of symptoms in stable COPD. Thoracic Medicine 2015;7(4):8-17.

Download the article: TM2015;7-4_8-17

ACLIDINIUM BROMIDE/FORMOTEROL FUMARATE AS A FIXED DOSE COMBINATION TO ACHIEVE A 24-HOUR CONTROL OF THE SYMPTOMS OF COPD V. Youroukova

Cite this as:

Youroukova V. Aclidinium bromide/formoterol fumarate as a fixed dose combination to achieve a 24-hour control of the symptoms of COPD. Thoracic Medicine 2015;7(4):18-33.

Download the article: TM2015;7-4_18-33

COPD EXACERBATIONS AND C-REACTIVE PROTEIN V. Kostadinova, Y. Radkov, T. Stoeva, D. Miteva

Cite this as:

Kostadinova V, Radkov Y, Stoeva T, Miteva D. COPD exacerbations and C-reactive protein. Thoracic Medicine 2015;7(4):34-43.

Download the article: TM2015;7-4_34-43

PULSE OXIMETRY IN EVALUATION OF COPD PATIENTS AND NEED FOR LONG-TERM OXYGEN THERAPY N. Kyuchukov, N. Yanev, I. Krachunov, Zl. Ivanova, P. Pavlov, Ts. Popova, P. Glogovska, P. Hristova, Y. Ivanov

Cite this as:

Kyuchukov N, Yanev N, Krachunov I, Ivanova Zl, Pavlov P, Popova Ts, Glogovska P, Hristova P, Ivanov Y. Pulse oximetry in evaluation of COPD patients and need for long-term oxygen therapy. Thoracic Medicine 2015;7(4):44-49.

Download the article: TM2015;7-4_44-49

EVALUATION OF COSTS IN COPD PATIENTS INDICATED FOR LONG-TERM OXYGEN THERAPY N. Kyuchukov, N. Yanev, I. Krachunov, Zl. Ivanova, P. Pavlov, Ts. Popova, P. Glogovska, P. Hristova, Y. Ivanov

Cite this as:

Kyuchukov N, Yanev N, Krachunov I, Ivanova Zl, Pavlov P, Popova Ts, Glogovska P, Hristova P, Ivanov Y. Evaluation of costs in COPD patients indicated for long-term oxygen therapy. Thoracic Medicine 2015;7(4):50-56.

Download the article: TM2015;7-4_50-56

LATE TREATMENT OF SEVERE PNEUMONIA Dr A. Toshev

VI CONGRESS OF BRS