01 август 2018

Конгрес 2018

Уважаеми колеги,

Скъпи приятели,

От името на УС на БДББ и от свое име, имам удоволствието да Ви поканя на Седмия конгрес на Българското дружество по белодробни болести.

Ще Ви очакваме с нашата изключително наситена научна програма в гостоприемна Варна – града на най-старото обработено злато на планетата, където от древни времена се пресичат пътищата и енергиите на откриватели, изпитатели и артисти. Модерна Варна наследява духа на предците ни, които са били отворени за контакти и нови идеи от целия свят. Свое влияние върху 6000-годишната история на това историческо място са оставили различни цивилизации, култури, религии. Духът на уважение към новодошлите и гостоприемството царят и до днес и са част от морския колорит на Варна.

Градът е известен като любима туристическа дестинация, икономически център с пристанище и летище, интересна кръстопътна точка за бизнес между Изтока и Запада. Ще забележите веднага големите групи млади хора, които допринасят за атмосферата на днешна Варна и които идват от различни точки на България и на Европа, за да следват тук. Гордеем се с нашите университети – Медицински, Икономически, Технически, Висшето военноморско училище, Свободния университет.

Духовно средище от европейски и световен мащаб, Варна е богата със своите фестивали. Сред тях са първият в България и един от първите фестивали в Европа – музикалното „Варненско лято“, театралният, фолклорният и джаз фестивалът. Варна е домакин и на първия и най-престижен Международен балетен конкурс в света, от който започва звездният път на най-големите в световния балет. Музеите, любопитните природни феномени и възможността за близки срещи с морето правят от града място, в което човек да поиска да се завръща отново и отново.

Убедена съм, че по време на конгреса ще успеете да вкусите от разнообразието на Варна и да свържете най-новите постижения на съвременната пулмология, които ще споделим на нашите научни сесии, с духа на морския град в един незабравим спомен.

Очакваме Ви във Варна през октомври!

Доц. Диана Петкова
Председател на БДББ

 

 

SEVENTH CONGRESS OF BULGARIAN RESPIRATORY SOCIETY

I am delighted to invite you to Varna for the Seventh congress of the Bulgarian Respiratory Society!

We will be expecting you to attend our exclusively rich scientific program in hospitable Varna – the city of the oldest gold treasure in the world, where since ancient times the energies of discoverers, inventors and artists are crossing. Modern Varna inherits the spirit of our ancestors, who were opened for contacts and new ideas from all over the world. Various civilizations, cultures and religions have left their impact on this historical place for more than 6000 years. The spirit of benevolence to new comers and hospitality is still reigning and is part of Varna’s sea colour.

The city is a famous touristic destination, economical center with a harbor and airport, interesting crossroad for business between the East and the West. Large groups of young people can be seen everywhere. They are coming from different parts of Bulgaria and Europe to study here and contribute to the unique atmosphere of today’s Varna. We are proud of our universities – Medical, Economical, Technical, Naval and Varna free university.

Varna is hosting a number of festivals which have made the city a prominent European and world spiritual center. Among the variety of festivals is the first in Bulgaria and one of the first musical festivals in Europe – “Varna summer”. Other festivals which are held in Varna are theatre, folk and jazz festivals. Varna is a host of the first and world’s most prestigious International ballet competition from which the carrier of some of the most famous world ballet dancers has started. The museums, curious natural phenomena and the opportunity for close encounter with the sea are making the city a place where you will want to come back again and again.

I am sure that during the congress you will be able to taste the variety of Varna and to incorporate the newest advances in the contemporary pulmonology from our scientific sessions with the spirit of the sea city in an unforgettable memory.

I am looking forward to see you in Varna in October!

 

Assoc. Prof. Diana Petkova
President of BRS

 

Допълнителна информация за събитието: