07 януари 2020

Труден ли ще бъде този пациент за интубация?

Способността да се прогнозира кои пациенти имат висок риск от затруднена интубация може да намали риска от сценарии тип „не може да се интубира, не може да се вентилира”. Целта на настоящия систематичен преглед е да се идентифицират рискови фактори и находки от физикалния преглед, които могат да помогнат за прогнозиране на трудна ендотрахеална интубация.

прочетете повече ›
07 януари 2020

Разпространение, характеристики и прогноза на ранната ХОББ: Проучване на общото население в Копенхаген

Идентифицирането на по-млади възрастни с висок риск от развитие на ХОББ може да доведе до прилагане на превантивни мерки преди началото на болестта, спиране на прогресията и подобряване на дългосрочната прогноза. Използвайки датска съвременна кохорта със 105 630 произволно подбрани индивиди и период на проследяване до 14,4 години, са изследвани разпространението, характеристиките и прогнозата на

прочетете повече ›
07 януари 2020

Тенденции при пневмококови серотипи, наблюдение и рискови фактори при пневмония при възрастни във Великобритания, 2013–18.

Проведено е проспективно кохортно проучване при възрастни пациенти, приети в две големи университетски болници с ППО между септември 2013г. и август 2018г. Кохортата на изследването се състои от 2934 възрастни, хоспитализирани с ППО на средна възраст 71,3 години. Пневмококовите серотипове се идентифицират с помощта на анализ на моноклонални антитела в урината и от кръвни култури.

прочетете повече ›
25 декември 2019

Общият брой на дихателните пътища, изобразен чрез КТ е свързан с броя на терминалните бронхиоли, изобразени чрез микро-КТ.

Предишни доклади, базирани на микро-компютърна томография показват, че броят на терминалните бронхиоли е намален с 40% при лека и умерена ХОББ и 90% при много тежка ХОББ. Изследване, при което е използвана МДКТ, показва, че броят на визуализираните и количествено определени централни дихателни пътища е значително намален с 19% при лека и умерена ХОББ и

прочетете повече ›
25 декември 2019

Дефиницията за хроничен бронхит на въпросника St. George (SGRQ) може да бъде по-добър предиктор за екзацербации при ХОББ в сравнение с класическата дефиниция.

Хроничният бронхит е изненадващо често срещан в общата популация, наблюдава се при 3,4% до 22,0% от възрастните. Характеризира с продължителна кашлица и храчки най-малко 3 месеца годишно в продължение на поне две последователни години. Въпросникът St. George дефинира хроничния бронхит като като кашлица и храчки „почти всеки ден“ или „няколко дни в седмицата“ през последните

прочетете повече ›
25 декември 2019

Разлики в риска от екзацербация на ХОББ между жените и мъжете

В исторически план се счита, че ХОББ засяга предимно възрастни мъже с история на тютюнопушене. В последно време честотата на разпространение на ХОББ и смъртността непрекъснато нараства сред жените. Целта на това проучване е систематично да се оценят различията в проявите на ХОББ между жени и мъже, които са били наскоро диагностицирани в клиниките за

прочетете повече ›
25 декември 2019

Интерстициални белодробни аномалии и риска от рак на белия дроб в националния белодробен скрининг

Някои интерстициални белодробни заболявания са свързани с рака на белия дроб. Не е ясно обаче дали асимптоматичните интерстициални белодробни болести представляват независим риск за възникването на белодробен карцином. Целта на това проучване  е да се прецени дали има интерстициални белодробни аномалии свързан с повишен риск от рак на белия дроб. Бяха анализирани данните на  всички

прочетете повече ›
14 декември 2019

Циркулиращата митохондриална ДНК като предиктор на смъртността при критично болни пациенти

Въведение: Въпреки многобройните публикации за митохондриалната ДНК (mtDNA) в последното десетилетие остава да разберем дали mtDNA може да се използва клинично. Проведохме систематичен преглед за оценка на циркулиращата безклетъчна mtDNA като биомаркер за смъртността при критично болни пациенти. Методи: Този систематичен преглед е регистриран в PROSPERO (CRD42016046670). PubMed, CINAHL, Cochrane Library, Embase, Scopus и Web

прочетете повече ›
14 декември 2019

Клинико-рентгенологични особености на белодробната болест свързана с аспирация, идентифицирана при белодробна биопсия

Въведение: Белодробните заболявания свързани с аспирация обикновено се диагностицират по презумпция базирана на клиничния контекст и рентгенологичните находки. Има ограничени данни за спектъра на клиникорадиологичните показания свързани с аспирацията. Методи:  Това проучване разглежда всички случаи на аспирация, установени при белодробна биопсия в Mayo Clinic между 2003 и 2017 г. Бяха анализирани демографски и клинични характеристики,

прочетете повече ›
14 декември 2019

Връзката на ангиотензиновите модулатори с хода на идиопатичната белодробна фиброза

Въведение: Ангиотензиновите пептиди са замесени в патогенезата на идиопатичната белодробна фиброза. Ангиотензиновите модулатори се използват за лечение на артериална хипертония, която е честа коморбидност при идиопатичната белодробна фиброза (ИБФ). Този post hoc анализ оценява връзката на антихипертензивната терапия с клиничните резултати при ИБФ. Методи:  Всички пациенти рандомизирани към плацебо в проучванията CAPACITY и ASCEND  бяха

прочетете повече ›