11 юли 2020

Асоциация на стратегиите за неинвазивна оксигенация с общопричинната смъртност при възрастни с остра хипоксемична дихателна недостатъчност. Систематичен преглед и мета-анализ.

Острата хипоксемична дихателна недостатъчност е сред водещите причини за прием в интензивно отделение при възрастни пациенти и често води до ендотрахеална интубация и инвазивна механична вентилация. Инвазивната механична вентилация е свързана с тежки нежелани ефекти и избягването на ненужна ендотрахеална интубация остава основна цел при лечението на пациенти с остра хипоксемична дихателна недостатъчност. Разработени са

прочетете повече ›
05 юли 2020

Интерстициална белодробна болест при роднини на пациенти с белодробна фиброза

Близките на пациенти с фамилна белодробна фиброза (FPF) са изложени на повишен риск от интерстициална белодробна болест (ILD),въпреки това рискът  от развитието на идиопатична белодробна фиброза (IPF) не е известен. В настоящето проучвано се цели да се установи разпространението на интерстициални белодробни аномалии (ILA) и  болест (ILD) сред роднини на пациенти с фамилна (FPF) и

прочетете повече ›
05 юли 2020

Ендобронхиална ултразвукова насочена трансбронхиална иглeна аспирация за PD-L1 тестване при недребноклетъчен рак на белия дроб

Обосновка: PD-L1 експресията на ракови клетки е клинично важен биомаркер за избор на NSCLC пациенти за лечение с PD-1 / PD-L1 инхибитори. Клинични изпитвания на имунотерапия при пациенти с недребноклетъчен белодробен рак изисква хистология за PD-L1 тестване, докато в клиничната практика пробите за цитология обикновено се придобиват при пациенти с напреднало заболяване.   Цели: Това

прочетете повече ›
26 май 2020

Гени свързани с КОВИД-19 в клетки от храчка при астма: връзка между демографски черти и кортикостероиди

КОВИД-19 се причинява от САРС коронавирус 2. Ангиотензин конвертиращ ензим 2  (ACE2)  и трансмембранен протеазен серин 2  (TMPRSS2) посредничат вирусната инфекция в клетките на макроорганизма. Възможно е, разлики в експресията на  ACE2 и TMPRSS2 гените в клетките в храчката сред пациенти с астма да идентифицират подгрупи в риск за заболяемост за КОВИД – 19. Анализирани

прочетете повече ›
26 май 2020

Започване на инхалаторни кортикостероиди с ниска стойност в начална кохорта с хронична обструктивна белодробна болест

Намаляването на свръхупотребата на лекарства представлява  възможност за избягване на вреди и разходи в днешно време.   При пациентите с ХОББ често има свръхупотреба на ИКС, и разбирането при първоначалното назначаване на ИКС при пациенти с ХОББ може да помогне за намаляване на свръхупотребата на ИКС. Основна цел на настоящото проучване е  изследване на  ИКС инициацията

прочетете повече ›
26 май 2020

Роля на съотношението ДК/ЛК диаметър при нискорискови пациенти с БТЕ на домашна терапия

Остава предизвикателство да се определи кои пациенти с остра белодробна емболия могат да се класират за амбулаторно лечение. Настоящите насоки подчертават важността на ранното стратифициране на риска за пациенти с БТЕ, за да се улесни оценката на прогнозата и вземането на терапевтично на решения. Има непрекъснат дебат дали е необходимо измерване на дисфункция на дясна

прочетете повече ›
18 май 2020

Асоциация между КТ- характеристиките и клиничното протичане на COVID-19.

Образните изследвания, по-специално КТ на гръден кош, показва няколко изменения в подкрепа на диагнозата COVID-19, включващи двустранни периферни изменения тип „матово стъкло”, консолидация и ивицести сенки в повечето случаи. Поради високата специфичност, но ниската чувствителност на PCR-тестовете, често се съобщават фалшиво отрицателни случаи. Така запознаването с рентгенографските характеристики на COVID-19 е от решаващо значение по

прочетете повече ›
18 май 2020

Сърдечно-съдови заболявания, лекарствена терапия и смъртност при Covid-19.

Коронавирусната инфекция (Covid-19) може да засегне непропорционално хора със сърдечно-съдови заболявания. Беше изказано безпокойство относно потенциалния вреден ефект на ACE-инхибиторите и ангиотензин рецепторните блокери (ARBs). Използвайки наблюдателна база данни от 169 болници в Азия, Европа и Северна Америка, е оценена връзката на сърдечно-съдовите заболявания и лекарствената терапия с болничната смъртност между хоспитализирани пациенти с PCR-

прочетете повече ›
15 май 2020

Изясняване на риска от белодробна болест при SZ α1-антитрипсинoв дефицит

ZZ-генотипът отговарящ за α1-антитрипсиновия дефицит (AATД)  се асоциира  с развитието на ХОББ, дори и сред непушачи. SZ-генотипът също се счита за причина за развитието на белодробна болест, но въпреки това неговият ефект върху белите дробове все още не е напълно изяснен. Целта на проведеното проучване е да се определи влиянието на SZ-AATД върху спирометрията в

прочетете повече ›
14 май 2020

Тежка респираторна инфекция на SARS-CoV2: Има ли значение АСЕ2 рецепторът?

SARS-CoV-2 е нов вирус от семейство Coronaviridiae, който представлява основен глобален здравен проблем. Механизми свързани с взаимодействието на вируси / клетки-гостоприемници са основни за клетъчната инфекция и репликацията, което от своя страна води до настъпване на заболяване и локални увреди. За да влезе в епитела на дихателните пътища и белите дробове, SARS-CoV-2 се свързва към

прочетете повече ›